Pripravujeme nové portály

Pripravujeme nové portály:

www.romskeumenie.sk
www.romskeumeni.cz

O. z. Rómske internetové rádio v spolupráci s Muzeom romské kultury v Brne hľadá rómskych výtvarníkov, sochárov, fotografov a iných umelcov a remeselníkov, ktorí chcú prezentovať a predávať svoje umenie cez našu internetovú galériu.

Ponúkame priestor profesionálnym, ale aj amatérskym rómskym umelcom, šikovným rezbárom, košikárom, umeleckým kováčom, ako aj chráneným dielňam, ale takisto aj nerómom, ktorí tvoria umenie s rómskou tematikou.

Súčasná rómska výtvarná tvorba ponúka nesmierne množstvo nevšedných umeleckých zážitkov, no širokej verejnosti je neznáma. Jedinou formou prezentácie sú klasické galérie a vernisáže, kto- ré navždy ostanú najkrajšími spôsobmi zoznamovania verejnosti s umením. Internetová galéria predstavuje popri nich ďalší účinný spôsob. V prvom rade je dôležité uvedomiť si skutočnosť, že v mnohých menších mestách sú galérie príliš malé a vernisáže sa uskutočňujú len zriedka. Veľká časť slovenskej verejnosti tak prakticky k súčasnej umeleckej tvorbe nemá prístup. Väčšie mestá ako Bratislava síce ponúkajú pomerne dobré možnosti vidieť kvalitné umelecké diela, no na druhej strane umiestnenie obrazov, sôch alebo fotografií je v mnohých prípadoch pre mnohých vynikajú- cich umelcov veľmi nákladným spôsobom prezentácie.

Internet je médium s najširšou tematickou škálou a stáva sa v súčasnosti čoraz viac populárnym a dostupným. Budúcnosť tohto média je jednoznačne pozitívna a to nielen u nás, ale aj na celom svete. Je preto veľmi výhodné pridať sa do dobre rozbehnutého vlaku a mať prospech z jeho rých- lej jazdy. Prevádzka internetovej galérie je ideálnym spojením možností internetu a prezentácie výtvarného umenia po technickej, ako aj obchodnej stránke. Systém internetovej galérie spojenej s predajom spočíva v jednoduchej spolupráci medzi umelcom, o. z. a kupujúcim.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: radiogipsy@gmail.com.