Gypsy Kubanec - Myjava
Džava mange
Gypsy Kubanec - Myjava
Sedemnásť ročná
Gypsy Kubanec - Myjava
Cardas Mix
Gypsy Kubanec - Myjava
Gypsy Kubanec a Janka - Keci pijav
Gipsy Janka & Vierka - Detva
Gypsy Kubanec a Janka - Keci pijav
Gipsy Janka & Vierka - Detva
Av tu Janka